Algemene Voorwaarden Qshops Keurmerk

De algemene voorwaarden voor het gebruik van Qshops keurmerk, Review tool, haar websites, overige diensten en lidmaatschap. Met gebruik van de websites aanvaard u gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en gebruiksrichtlijnen. 

De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan deze Algemene voorwaarden die door onze organisatie zijn opgesteld. Bij samenstelling is rekening gehouden met sociale en wettelijke aspecten. Inhoudelijk is rekening gehouden met de Europese en Nederlandse wetgeving. Zij dienen ervoor de consument te beschermen en dus een betrouwbare situatie te creëren voor de consument om op afstand aankopen te doen.
Qshops keurmerk is geen garantiefonds. Inhoudelijk dienen leden van Qshops keurmerk zich aan de Algemene Voorwaarden te houden.

Artikel 1: Definities

1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon die niet handelt in naam van beroep of bedrijf.
1.2 Bedrijf: Bedrijfslid, lid, of onderdeel van een bedrijf dat aangesloten is bij Qshops keurmerk.
1.3 Qshops: Qshops.org als organisatie en haar internetsites, onderdeel van Qshops keurmerk, Qshops reviews, Qshops platform, Qshops tools, Qshops software en domeinnamen.
1.4 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door een bedrijf gebruikt wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.
1.5 Overeenkomst: Iedere overeenkomst bij verkoop of afstand.
1.6 Prijs: De prijs voor goederen of diensten.
1.7 Aanbod: Iedere aanbieding die een bedrijf doet voor goederen of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.
1.8 Herroepingsrecht: het recht waarbij consument binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden een overeenkomst kan ontbinden.
1.9 Klantenbeoordelingen/Reviews; De beoordelingen of reviews die door consumenten worden gegeven op uitnodiging van een bedrijf.
2.0 Platform; het online systeem met technologie die Qshops keurmerk gebruikt voor het bieden van diensten aan Bedrijven en Consumenten.
2.1 Widget; Het beschikbaar gestelde element waarmee het keurmerk of reviewsysteem kan worden weergegeven. Dit kan ook een combinatie van keurmerk en reviews zijn.

Artikel 2: Algemene voorwaarden keurmerk

2.1 Een bedrijf is verplicht de tekst van haar Algemene Voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan de consument voordat er een overeenkomst op afstand word gesloten.
2.2 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen bedrijf en consument die op afstand gesloten is.
2.3 Ieder bedrijf dat is aangesloten bij Qshops keurmerk stelt bedrijfsgegevens beschikbaar ter publicatie op de Qshops.org site. Hierbij wordt minimaal inschrijving KvK nummer, BTW nummer, bedrijfsnaam, vestingadres, postadres, e-mailadres / formulier vermeld.
2.4 Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk worden vastgelegd.
2.5 Qshops kan de prestatienormen en/of kwaliteitscriteria van tijd tot tijd aanpassen of actualiseren.
2.6 Indien Qshops de prestatienormen en/of kwaliteitscriteria aanpast zal het lid per email worden geïnformeerd. Het lid is daarbij verantwoordelijk voor volledige naleving van de aangepaste prestatienormen en/of kwaliteitscriteria.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te worden omschreven.
3.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.
3.3 Iedere aanbieding moet informatie bevatten waardoor het duidelijk is welke rechten en plichten een consument heeft bij aanvaarding van het aanbod.
3.4 In ieder aanbod dient, indien van toepassing vermeldt te worden: de prijs, de wijze van betaling, verzendkosten en overige voorwaarden die van toepassing zijn.
3.5 Bij telefonische aanbiedingen is het wenselijk dat de consument aan het begin van het gesprek voldoende informatie krijgt om te kunnen beslissen of hij al dan niet wil verdergaan.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging van het bedrijf.
4.2 Het bedrijf zal voor de uitvoering van de overeenkomst de consument voorzien van de nodige informatie. Deze bevatten: de belangrijkste kenmerken van goederen of diensten, prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijzen van betalen, uitvoeren en leveren, het bestaan van het Herroepingsrecht. (zie artikel 5)
4.3 Binnen de wet kan een bedrijf onderzoek doen naar kredietwaardigheid van de consument. Weigering van een aanvraag of bestelling, indien onderbouwd en naar redelijkheid is toegestaan. Tevens mag een bedrijf aangepaste voorwaarden toepassen.
4.4 Het bedrijf moet voor of bij uitvoering van de overeenkomst, de schriftelijke voorwaarden die van toepassing zijn verstrekken.
4.5 Het bedrijf dient haar bedrijfsnaam en vestigingsadres bij uitvoering van de overeenkomst aan de consument te verstrekken, om hier eventuele klachten te kunnen melden.
4.6 Het bedrijf dient informatie ten aanzien van geldende garantie op goederen of service bij diensten te vermelden.
4.7 Waar van toepassing dient de duur van de overeenkomst en/of geldigheidsduur van de prijs of aanbod vermeld te worden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 De wet Koop op afstand stelt dat een overeenkomst, gedurende 14 dagen, kan worden herroepen. De termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 4).Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.
5.2 Voldoet een bedrijf niet aan haar informatieverplichtingen, dan geldt er een herroepingstermijn van 12 maanden. Voldoet het bedrijf daarna alsnog aan haar informatieverplichtingen, dan geldt de termijn van 14 dagen vanaf dat moment.
5.3 Een bedrijf mag geen kosten voor het herroepen in rekening brengen. De consument is hoogstens verplicht de kosten voor het terugzenden van de goederen te betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet het bedrijf het door de consument betaalde bedrag terugbetalen. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst.
5.4 De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 6: Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
6.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
6.4 de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. tenzij alleen zakelijke aankopen gedaan kunnen worden.

Artikel 7: Bestelling en uitvoering van bestelling

7.1 Het bedrijf moet, tenzij anders overeengekomen uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
7.2 Het bedrijf zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.
7.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door het bedrijf, moet de consument hiervan in kennis worden gesteld en de mogelijkheid de koop te ontbinden. Hierbij dient het al betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30  dagen terugbetaalt te worden.
7.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een overeenkomst met de consument is gesloten, wordt geacht ongevraagd te zijn.
7.5 Levering van goederen vindt plaats op het adres dat door de consument is opgegeven tenzij anders overeengekomen.
7.6 Het bedrijf draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot met moment van bezorgen, tenzij anders is overeengekomen.
7.7 De consument is verplicht het bedrijf onjuistheden in ontvangen of verstrekte gegevens te melden.

Artikel 8: Betaling

8.1 De consument dient binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen na ontvangst van goed(eren) of het verlenen van dienst(en), tenzij anders overeengekomen met het bedrijf.
8.2 Ieder bedrijf geeft duidelijk aan op welke manier een betaling kan worden gedaan.
8.3 Indien betaling in termijn wordt aangeboden dienen hier de daarvoor geldende voorwaarden beschikbaar worden gesteld.
8.4 Bij wanbetaling door de consument heeft het bedrijf recht om met de wettelijke beperkingen hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen. Hiervan dient de consument in kennis te worden gesteld.

Artikel 9: Klachten en Geschillen

9.1 Ieder bedrijf dient de mogelijkheid aan de consument te geven om een klacht in te dienen via e-mail, of per post of via https://ec.europa.eu/consumers/odr/
9.2 Bedrijven dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling te nemen. Om tot een oplossing te komen zal een periode van maximaal 30 dagen gehanteerd worden, tenzij de situatie dit niet toelaat. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door het bedrijf.
9.3 Consumenten dienen schriftelijke met het betreffende bedrijf te communiceren. Het gecommuniceerde dient bewaard te worden voor eventuele in te schakelen geschillencommissie.
9.4 Bij het niet tot een oplossing komen met het bedrijf kan de consument een beroep doen tot bemiddeling bij klachten. De consument dient hiervoor het klachtenformulier op de site in te vullen en te versturen. Automatisch wordt de klacht te behandeling aangeboden bij het bedrijf.
9.5 Aanvragen van bemiddeling bij een klacht kan online, en dient gedaan te worden door de consument. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij het bedrijf dient de aanvraag binnen te zijn. Qshops keurmerk behoudt bij het niet correct handelen van bedrijf het recht het lidmaatschap en certificering van betreffend bedrijf in te trekken, evenals het recht van het voeren van het keurmerk te ontnemen.
9.6 Indien bemiddeling via het klachtenformulier, geen oplossing brengt kan een consument of bedrijf een ontstaan geschil voorleggen aan een geschillencommissie naar keuze.  Voor een aangesloten bedrijf is het verplicht om de tussenkomst van een geschillencommissie te accepteren en de bindende uitspraak op te volgen. Voor de consument is de tussenkomst een keuze, echter de uitspraak wettelijk bindend.
Een geschil kan tot 12 maanden na het melden van een klacht, ingediend bij een geschillencommissie.
9.7 De uitspraak van een geschillencommissie is bindend.
9.8 Het bedrijf dient in haar voorwaarden kenbaar te maken welk recht van toepassing is.
9.9 Kosten die gemoeid zijn met de behandeling door de geschillencommissie komen voor rekening van het bedrijf , verkoper cq aangesloten lid.

Artikel 10: Levering

10.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Indien de levertermijn niet haalbaar is dient het bedrijf de consument hiervan op de hoogte te brengen.
10.2 Indien een bedrijf niet binnen 30 dagen kan leveren kan de consument zonder extra kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde bedragen dienen door bedrijf binnen 14 dagen gecrediteerd te worden.
10.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de consument.
10.4 Indien een bedrijf het bestelde product of de dienst niet kan leveren kan een vervanging aangeboden worden. De consument is vrij om dit al dan niet te accepteren. Voorwaarden voor bij levering van vervangende goederen of diensten blijven van kracht.
10.5 Levering dient te worden gedaan op het door de consument opgegeven aflever adres. Bij afhalen is dit niet van toepassing.
10.6 Het risico van schade tijden levering aan producten ligt bij het bedrijf. Tot het moment van bezorging is het bedrijf verantwoordelijk tenzij anders overeengekomen.

h2>Artikel 11: Beheer van gegevens en privacy

11.1 Gebruik van persoonsgegevens dient te worden gedaan met uiterste zorgvuldigheid.
11.2 Consumenten die gegevens beschikbaar stellen dienen op de hoogte gehouden te worden hoe met deze gegevens word omgegaan.
11.3 Bij communicatie voor commerciële doeleinden als reclame en nieuwsbrieven, dient de consument de keuze te krijgen dit te willen. Procedures voor het opzeggen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief dient duidelijk en eenvoudig te zijn.
11.4 De consument moet de mogelijkheid hebben haar gegevens aan te passen.
11.5 Bij gebruik van persoonsgegevens anders dan voor het uitvoeren van een levering of dienst, dient altijd toestemming van een consument gekregen te worden.

Artikel 12: Lidmaatschap en gebruik keurmerk en klantenbeoordeling systeem.

12.1 Het keurmerk / Logo en Widget van Qshops mag alleen gebruikt worden indien betreffend bedrijf is gecertificeerd en lid van de Qshops keurmerk.
12.2 Voor het lidmaatschap zijn deze algemene voorwaarden evenals het committeren aan de gedragscode van toepassing.
12.3 Qshops behoudt het recht om het lidmaatschap te beëindigen in o.a. de situatie; - Bij aanhoudende klachten. - Het niet voldoen van contributiebijdrage. - Bij constatering van het niet naleven van gedragscode en of wetgeving. Bij het niet nakomen van bindende uitspraak(en) van een geschillencommissie. - Bij surséance van betaling - Bij faillissement - Bij beëindiging van activiteiten.
12.4 Het bedrijf zal het keurmerk en of Widget zichtbaar op haar site plaatsen. Het keurmerk en of Widget dient een link naar de Qshops keurmerk site te hebben zodat consumenten toegang hebben tot informatie.
12.5 Periodieke controle wordt gedaan. Indien de gebruiker wijzigingen doorvoert op eigen site(s) die van invloed kunnen zijn op het recht om het keurmerk te mogen voeren, dient dit onverwijld gemeld te worden ter goedkeuring.
12.6 Bij het onrechtmatige gebruik van het Qshops keurmerk behouden wij het recht, om na waarschuwing en verzoek tot verwijdering, een boete op te leggen. Tevens wordt bij het negeren van verwijdering het misbruik bij de overheid gemeld en melding gemaakt op een daarvoor bestemde pagina op de site van Qshops.
12.7 Het keurmerk en reviewwidget zal vanaf ingangsdatum lidmaatschap op de websites van het bedrijf gevoerd worden.
12.8 Gedurende het lidmaatschap kan een bedrijf gebruik maken van een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot gebruik van het Klantenbeoordelingen/Reviews systeem.
12.9 Het is niet toegestaan als bedrijf om Klantenbeoordelingen/Reviews te veranderen of te beïnvloeden. Indien het bedrijf van mening is dat een geplaatste Klantenbeoordeling / Review in strijd is met de gebruiksvoorwaarden, kan een melding worden gedaan. Qshops keurmerk zal dit beoordelen en waar nodig de Klantenbeoordeling/Review verwijderen of aanpassen.
12.10 Qshops keurmerk staat in haar recht, echter is hiertoe niet verplicht, om Klantenbeoordelingen/Reviews te publiceren of te laten publiceren op websites van Partners en of in zoekmachines.
12.11 Ieder bedrijf dat is aangesloten bij Qshops keurmerk heeft de verantwoording om  bedrijfsgegevens zelf actueel te houden via het platform.
12.12 Het is een bedrijf niet toegestaan om het keurmerk en Widget en tools op het platform te misbruiken. Het systeem mag niet gemanipuleerd worden. Technische maatregelen zijn aanwezig om dit te voorkomen. Bij constatering dat een bedrijf zich schuldig maakt aan misbruik of manipulatie, zal royering en ontzegging tot het platform volgen.
12.13 Qshops keurmerk stelt inloggegevens beschikbaar aan het bedrijf. Het bedrijf is verplicht om deze gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik door derden. Bij het vermoeden van onjuist gebruik is het bedrijf verplicht dit bij Qshops keurmerk te melden.
12.14 Het lidmaatschap heeft een initiële periode van 12 maanden. Na deze periode wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengt tenzij in van de partijen schriftelijk opzegt met de in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand.
12.15 Na beëindiging van het lidmaatschap wordt toegang tot het platform, diensten en gebruik keurmerk en widget, bij het bedrijf ontnomen. Opgebouwde SEO links met partners worden offline gezet.
12.16 Negatieve beoordelingen gaan voor een periode in quarantaine waarbij het bedrijf de mogelijkheid heeft om contact met de consument op te nemen om een eventuele ontevredenheid op te lossen. De review kan eventueel aangepast worden door de consument. Na deze periode wordt de review geplaatst.

Artikel 13. Betalingen lidmaatschapsgelden

13.1 Betaling van het verschuldigde bedrag zal geschieden via automatische incasso binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit automatisch proces verloopt via het online systeem en betaling intermediair.
13.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn, is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Qshops keurmerk.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van het lid zullen de verplichtingen van het lid onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.4 Door het lid gedane betalingen strekt / strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt het lid dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
13.5 Een bedrijf gaat akkoord dat alle facturen worden verzonden per mail, garandeert dat het opgegeven BTW identificatienummer correct is en autoriseert Qshops keurmerk om dit te gebruiken voor transacties met verlegde BTW.
13.6 Qshops keurmerk kan haar diensten opschorten indien een bedrijf een betaling achterstand van meer dan 30 dagen heeft.

Artikel 14. Incassokosten

Indien het lid in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Qshops keurmerk is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar website aan te brengen. Qshops keurmerk zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website publiceren. Bij situaties waarbij wijzigingen ook door gebruikers aangepast dienen te worden, zal dit via een mailing naar de gebruikers worden gecommuniceerd. De gebruikers hebben dan een overgangsperiode van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden, nadat deze geïnformeerd zijn. Bij het niet accepteren van de wijziging is de gebruiker gerechtigd om het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de dichtste nabijheid van de plaats van vestiging van Qshops keurmerk, onverminderd de bevoegdheid van Qshops keurmerk om ieder geschil aan een andere rechter voor te leggen.
Artikel 17: Vertrouwelijke gegevens
Ieder partij zal zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Vertrouwelijke gegevens zullen nimmer zonder schriftelijke toestemming onthuld worden. Indien Qshops keurmerk op basis van een gerechtelijke uitspraak of wetgeving, gehouden is om vertrouwelijke informatie prijs te geven, kan Qshops keurmerk niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 18: Privacy beleid

Het privacy beleid is van toepassing op alle gegevens van bedrijven en consumenten die wij verwerken in kader van onze diensten. Als een consument een klantenbeoordeling plaatst geeft deze toestemming om de persoonsgegevens hierbij te verwerken.

Document; 100
Titel; Algemene Voorwaarden
Versie; 16.14

 

BIJLAGE – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERSOVEREENKOMST) per 25-05-2018

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

 1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
 3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
 3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
 4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
 5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
 3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

 1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;

c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
 • Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

 1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
 3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
  4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

 

Aanvullende voorwaarden Qshops Keurmerk

Als vertegenwoordiger van het aangemelde bedrijf verklaar ik dat de volgende punten overeenkomen en verwerkt zijn op de betreffende websites/ web shops;

1. Algemene voorwaarden, deze worden beschikbaar gesteld middels een generator zodra u bent aangemeld. Deze algemene voorwaarden dienen te allen tijde worden gehanteerd. Aanvullende voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument afwijken. De beschikbaar gestelde algemene voorwaarden moeten voor het bestel proces beschikbaar zijn en tevens te downloaden zijn.
U stelt een herroeping formulier ter beschikking conform de wet kopen op afstand. Het herroeping formulier is beschikbaar in de App store als u bent aangemeld.
2. Bedrijfsgegevens, contactgegevens, KvK-nummer en btw-nummer dienen op een gemakkelijk vindbare pagina binnen uw website aangeboden te worden.
3. Weergaven van prijzen dienen bij particuliere en consumentenverkoop inclusief btw te zijn (prijzen inclusief btw mogen daarnaast ook als prijzen exclusief btw worden weergeven)
4. Bij extra kosten worden consumenten vooraf geïnformeerd (zoals verzendkosten, of administratiekosten)
5. Klanten moeten via een privacy verklaring worden geïnformeerd hoe u met gegevens van de klant omgaat. Persoonsgegevens die u aan de consument vraagt moeten via een beveiligde verbinding verstuurd worden middels een SSL beveiliging. Een privacy verklaring wordt in de App store beschikbaar gesteld als u bent aangemeld.
6.U neemt technische en organisatorische maatregelen om gegevens van uw klanten te beschermen. Hierbij neemt u een passen beveiligingsniveau aan en controleert u deze periodiek.
7.Bij verkoop aan consumenten moet minimaal 1 betalingsmethode worden geboden waarbij maximaal 50% vooruitbetaling bedongen wordt. Bijvoorbeeld: Rembours, acceptgiro, Creditcard (Afschrijving na levering), Klarna, Afterpay etc. Indien u 100% vooruitbetaling verlangt moet u dit individueel met de consument zijn overeenkomen. Bij diensten mag 100% vooruitbetaling worden verlangd.